KhonKaen – GMS Silk Festival 2018 การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

KhonKaen –  GMS Silk Festival 2018

การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ระหว่างวันที่  29  พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน สินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เวลา 10.00-21.00 น.

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น      จัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมผลิตภัณฑ์ไหมนานาชาติ   ภายในงาน เทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561  โดยมีประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า

ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม จำนวน  6 ประเทศ  ได้แก่  สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

ภายในงาน มีการจัดแสดงผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของผู้ประกอบการ SMEs/OTOP/ODOP จาก ประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ชมนิทรรศการผ้าไหม การแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จากประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ำโขง  ภายในโดมติดแอร์  ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม  2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561   พิธีเปิดงานและชมการแสดงแฟชั่นผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  พบกับ Celeb.  เพื่อน คณิน  น้ำตาล พิจักขณา ดาราช่อง 3  เฟิร์น Miss Grand ขอนแก่น ปารค์ The FACE  นายแบบ นางแบบ เต็ม Runway   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

จึงขอเชิญ  ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในงาน   “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” ประจำปี 2561  (International Silk Festival, “Pook Xiao” Trdition and Red Cross Fair in Khon Kaen)   ต่อไป