กลุ่มทรู สานต่อโครงการ “Creating a Better Life for the Disabled” มอบทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 20 เครื่อง พร้อมแอพพลิเคชั่นเด็กพิเศษ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

199_1

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2559กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ และนายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ มอบ ทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 20 เครื่องที่ติดตั้ง 4 แอพพลิเคชั่นเพื่อเด็กพิเศษ ได้แก่ Daily Tasks, Trace&Share, Communications และ Kare ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อนำไปใช้ฝึกทักษะ เสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่เด็กผู้พิการทุกประเภทให้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมี .วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้

 

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารของกลุ่มทรู จึงได้เดินหน้าโครงการCreating A Better Life for the Disabled” ที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่กลุ่มผู้พิการซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวนมากในสังคม โดยครั้งนี้ได้มอบทรู สมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่องที่ติดตั้งนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นเพื่อเด็กพิเศษของกลุ่มทรู ให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย 4 แอพพลิเคชั่น ได้แก่

  • Daily Tasks – สอนกิจวัตรประจำวัน อาทิ การแปรงฟัน อาบน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะความสนใจ, ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะการเลียนแบบ
  • Trace&Share – สอนทักษะการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปัน อันเป็นพื้นฐานของการเข้าสังคม ซึ่งช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการ, ทักษะทางสังคม และทักษะการเลียนแบบ
  • Communications – สอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยใช้สมุดภาพเพื่อสื่อความต้องการของเด็กส่งเสริมทักษะภาษาและการสื่อสาร
  • Kare – เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน สู่การช่วยเหลือตนเองแบบบูรณาการสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เช่น บ้าน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เพื่อการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ และสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองเพื่อการเข้าสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้น

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จะนำแท็บเล็ตไปใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะ เสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพแก่เด็กพิการทุกประเภท ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้ ให้การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา รวมถึงกลุ่มเด็กออทิสติกด้วย โดย กลุ่มทรู มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เด็กพิการที่ศูนย์แห่งนี้ ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติ อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

ผู้สนใจนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นของกลุ่มทรู สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaispecialcare.com

You may have missed