ซีคอนสแควร์มอบเงินให้เขตประเวศเพื่อปรับปรุงเกาะกลางถนนศรีนครินทร์

Photo Redd87lease

นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ และนางรัชนี ปรีดากมลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดงาน “สงกรานต์ประเวศบุรีรมย์” จำนวน 700,000  บาท  ให้กับเขตประเวศ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนศรีนครินทร์ โดยมี นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ  เป็นผู้รับมอบ ณ  สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

จากซ้าย

1.นายวิศเวศ  ศรีสวัสดิ์         หัวหน้าฝ่ายโยธา

2.นางรสธารินทร์  อุ่นอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ฝ่าย 2

3.นายณรงค์  จงแจ่มฟ้า       ผู้อำนวยการเขตประเวศ

4.นายจรัญ  ผู้พัฒน์              รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

5.นางสาวดรุณี  อุปรี            ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ฝ่าย 1

6.นางรัชนี  ปรีดากมลรัตน์   ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

7.นายกมล  ทิพยโสตถิ         หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

You may have missed