กลุ่มทรู รับพระราชทานเข็มผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ต่อเนื่องปีที่ 2

020

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่กลุ่มทรู โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทน ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการรับพระราชทานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอัมรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

You may have missed