“สนุกคิด สนุกทำ” กับ Rethink Academy : Coding Journey Camp 2021


“สนุกคิด สนุกทำ” กับ Rethink Academy : Coding Journey Camp 2021

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้มีทักษะในการคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบแบบแผน (Logical Thinking) คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมไปถึงสามารถบูรณาการนำความคิดสร้างสรรค์มาทำผลงาน (Creative) และฝึกการทำงานเป็นทีม (Collaborative) ได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ฝึกคิด วิเคราะห์ และการทำงานอย่างเป็นระบบ
• ค่ายส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง Coding Journey Camp 2021
จะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564
• ค่ายพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ Robotics Journey Camp 2021
จะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564
* ทั้ง 2 ค่ายจะจัดที่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช *
สมัครได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 7 ตุลาคม 2564 สามารถสมัครออนไลน์ไดเที่เว็บไซต์ www.rethinkacademyth.com
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายรัฐพงศ์ ประสาทเงิน โทร 02-661-7750 (ต่อ 217, 221)
#Rethinkacademy #Rethinkyouth #Coding #Robotics #DUGA #Dugathailand

You may have missed