สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558 : นัยต่อการค้าและการพัฒนาภายในประชาคมอาเซียน (Post-2015 Development Challenges : Implication for Trade and Development in ASEAN Community)

11944645_10206578150866798_1397145766_n

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558 : นัยต่อการค้าและการพัฒนาภายในประชาคมอาเซียน (Post-2015 Development Challenges : Implication for Trade and Development in ASEAN Community)

 

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของการก่อตั้ง ITD จึงจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558 : นัยต่อการค้าและการพัฒนาภายในประชาคมอาเซียน  (Post-2015 Development Challenges : Implication for Trade and Development in ASEAN Community) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โดยงานจะมีขึ้นในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น  7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ  ติดต่อ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.itd.or.th  หรือ โทร .0-2216-1894-7

 

ทั้งนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ The International Institute for Trade and Development (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “ITD” เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรม และค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้า การพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

# # # #

 

ยืนยันการเข้าร่วมงาน กรุณาติดต่อ บริษัท โอเอซิส มีเดีย จำกัด โทร 0-2937-4658-9

คุณศรัญญรัตน์ สุวรรณคาม 081-423-4121 e-mail saranyarat@oasismedia.com

คุณวิชัย วงศ์พาสุข (จิ๋ว) 086-525-3655, 086-326-0803 e-mail : wichaiw@oasismedia.co.th

คุณยุวดี นุชดำรงค์ (เป๊าะ) 083-090-3847 e-mail : yuwadee@oasismedia.co.th