ขับขี่ปลอดภัย สไตล์ไทยแลนด์ 4.0

(ที่ 3 จากขวา) นายสนิท  พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมร่วมเสวนาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ เรื่อง “จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives” โดยมี พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ (ขวาสุด) รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และนายอารักษ์ พรประภา (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า   เนื้อหาเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์  มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร นำสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  จากการเสวนาหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมนำแนวคิดต่อยอดด้านปลูกฝังระเบียบวินัยการขับขี่    ร่วมด้วยนายชัยธนา  ไชยมงคล เป็นผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) องค์การมหาชนขึ้นตรงต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์