GMS Silk Festival 2017 KHONKAEN

29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม 2560

เวลา 09.00-21.30 น.

ณ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น      จัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   ภายในงาน เทศกาลไหมนานาชาติ  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2560  โดยมีประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม  จำนวน  6 ประเทศ  ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, ราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

ภายในงาน มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEs/OTOP/ODOP ผลิตภัณฑ์อันขึ้นชื่อของแต่ละประเทศ นิทรรศการผ้าไหม/ผ้าพื้นเมืองคุณภาพ  จาก 6 ประเทศ ภายในโดมติดแอร์  ระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม  2560  รวม  12 วัน  12 คืน   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

HIGHLIGHT ของการจัดงาน ได้แก่ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหม/ผ้าพื้นเมือง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.  “EXOTIC…SILK INTERNATIONAL” จาก Celebrity ชั้นนำของเมืองไทย การแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติจากทั้ง 6 ประเทศ ตลอดทั้ง 12 วัน

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในงาน   “เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” (International Silk Festival, “Pook Xiao” Trdition and Red Cross Fair in Khon Kaen) ต่อไป

You may have missed